نمایش مختصر - مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
مقاله لاتین ( ۱۲۰۶۱۱ )
موضوعات مرتبط
General ( ۲۸۸۷ )
African Studies ( ۱۷۴۸ )
Religious Studies ( ۱۷۲۱ )
History of Religion ( ۱۳۴۸ )
پدیدآوران مرتبط
P. André ( ۷۱۲ )
D. René ( ۶۳۳ )
P. Nautin ( ۴۴۱ )
N. Maurice ( ۴۰۵ )
R. Jean ( ۳۷۱ )
ناشران مرتبط
Brill ( ۱۶۷۴۲ )
FBK Press ( ۱۱۰ )
Brill | Nijhoff ( ۱۸ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:مقاله لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۲۰۶۱۱ رکورد از ۱۱۳۸۰۹۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Notes, Reports and Correspondence
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.1999.1.1.155‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
2.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Guest Editors' Preface
پدیدآور : H. T. Blatherwick, Shawkat M.
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2014.0162‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
3.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Foreword: Literary Criticism and the Qur'an
پدیدآور : D. Damrosch
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2014.0163‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
4.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Circumstantial Evidence and Legal Stratagems in Sūrat Yūsuf
پدیدآور : A.-H. Al-Matroudi
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2007.9.1.199‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
5.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Discovering the Qur'an: Contemporary Qur'anic issues in a new book
پدیدآور : S. El-Awa
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2001.3.1.182‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
6.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Kenneth Cragg and the Qur'an, a Critical Analysis
پدیدآور : A. A. A.-A. Al-Karīm
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2005.7.2.167‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
7.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Proximity and Distance in the Qur'anic Text
پدیدآور : T. Hassān
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2005.7.2.188‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
8.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Substitution in ʿAbd Allāh b. Masʿūd's Readings, and Their Exegetical Value
پدیدآور : ʿ. Al-Jalil
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2013.0087‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
9.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : The Hanbalī School of Law in the Light of Contemporary Western Studies
پدیدآور : A.-H. Al-Matroudi
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2006.8.2.203‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
10.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : The Principle of Vicegerency in the Islamic Economy: A Study in the Light of the Qur'an
پدیدآور : A. A. I. Ibrāhīm Al-Nāsir
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2005.7.1.139‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
11.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : The Significance of iltifāt in the Qur'fan: A Holistic Approach
پدیدآور : M. a. Mokhtar
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2006.8.2.179‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
12.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Thematic Unity in the Uthmānic Codex
پدیدآور : A. A.-R. Ubayd Husayn
شماره راهنما :‭10.3366/jqs.2007.9.1.156‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
13.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : The Rasulid Sultan al-Malik al-Man⋅ūr and the mint of Mabyan
پدیدآور : V. Porter
شماره راهنما :‭10.1111/j.1600-0471.1990.tb00007.x‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
14.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Sabaean graffiti from the Wadi al-Ḣār
پدیدآور : A. L. Beeston
شماره راهنما :‭10.1111/j.1600-0471.1990.tb00003.x‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
15.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : A new Minaean inscription from North Arabia*
پدیدآور : S. Al-Theeb
شماره راهنما :‭10.1111/j.1600-0471.1990.tb00004.x‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
16.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : The date of the “martyrs of Nagrān”
پدیدآور : F. De Blois
شماره راهنما :‭10.1111/j.1600-0471.1990.tb00011.x‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
17.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Greek and Roman coins from Eastern Arabia
پدیدآور : C. J. P. Howgego, D. T.
شماره راهنما :‭10.1111/j.1600-0471.1992.tb00038.x‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
18.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : A new 'Abbāsīd milestone from Al-Rabada in Saudi Arabia
پدیدآور : S. A. A. A. Al-Rashid
شماره راهنما :‭10.1111/j.1600-0471.1992.tb00034.x‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
19.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Tribal formations in the Arabian Peninsula
پدیدآور : W. L. Lancaster, Fidelity
شماره راهنما :‭10.1111/j.1600-0471.1992.tb00035.x‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
20.
Latin Articles
Latin Articles[Article]
عنوان : Graves and funerary monuments of the Ahl al-Ǧabal, Jordan
پدیدآور : W. L. Lancaster, Fidelity
شماره راهنما :‭10.1111/j.1600-0471.1993.tb00049.x‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو