نمایش مختصر - مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
حکمت ( ۶ )
بصیرت ( ۵ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۰ رکورد از ۱۱۳۸۰۹۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب[Book]
عنوان : Olduz et la Poupee‬
پدیدآور : ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د، ۱۳۴۷ - ۱۳۱۸
تاریخ نشر : ‎1993 = 1372‬.
ناشر : ‎Nathan‬
شماره راهنما :‭PIR۷۹۷۷‬‭/‮الف‬۸۰۳۸ف۴ ۱۳۷۲‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
2.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : درآمدی بر تصوف و عرفان اسلامی
پدیدآور : چ‍ی‍ت‍ی‍ک‌
تاریخ نشر : ‏‫‏‫۱۳۸۸.‬‬
ناشر : حکمت
شماره راهنما :‭BP۲۸۸‬‭/چ۹۳د۴ ۱۳۸۸‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
3.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : تاریخ‌گذاری روایات: روش‌ها و نمونه‌ها
پدیدآور : آق‍ای‍ی‌
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۲.‬
ناشر : حکمت
شماره راهنما :‭BP۱۰۹‬‭/آ۶۶ت۲ ۱۳۹۱‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
4.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : رویگردهایی به تاریخ تفسیر قرآن
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۴.‬
ناشر : حکمت
شماره راهنما :‭BP۹۲‬‭/ر۸۶ ۱۳۹۲‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
5.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : موسیقی در جهان اسلام
پدیدآور : شیلوآ
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۰.‬
ناشر : بصیرت
شماره راهنما :‭DS۳۶/۸۵‬‭/ش۹۴م۸ ۱۳۹۰‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
6.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : الغنوصیة فی الاسلام
پدیدآور : ه‍ال‍م‌
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۳.‬
ناشر : حکمت
شماره راهنما :‭BP۲۴۱‬‭/ھ۲غ۹ ۱۳۹۳‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
7.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : ‏‫دایره‌المعارف قرآن
پدیدآور : سازمان تبلیغات اسلامی
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۲ -‏
ناشر : حکمت
شماره راهنما :‭BP۶۶/۹‬‭/د۲۵ ۱۳۹۰‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
8.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : محمد (ص)
پدیدآور : Muhammad
تاریخ نشر : ‏‫۱۴۲۸ق=۱۳۸۶.‬
ناشر : حکمت
شماره راهنما :‭BP۲۲/۹‬‭/آ۳۷ز۹ ۱۳۸۶‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
9.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : محمد (ص) بر پایه کهن‌ترین منابع (اهل‌سنت)
پدیدآور : Muhammad
تاریخ نشر : ‏‫‌۱۳۹۲.‬
ناشر : حکمت
شماره راهنما :‭BP۲۲/۹‬‭/ل۹م۳ ۱۳۹۲‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
10.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : اصول و مبانی عرفان مولوی
پدیدآور : چ‍ی‍ت‍ی‍ک‌
تاریخ نشر : ‏‫‬‬‏‫۱۳۹۰.‬
ناشر : بصیرت
شماره راهنما :‭PIR۵۳۰۷ /ع۴‬‭چ۹ ۱۳۹۰‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
11.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : هنر در جهان اسلام
پدیدآور : ات‍ی‍ن‍گ‍ه‍اوزن‌
تاریخ نشر : ‏‫‏۱۳۹۰.‬
ناشر : بصیرت
شماره راهنما :‭N۶۲۶۰‬‭/‮الف‬۲ھ۸۷ ۱۳۹۰‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
12.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فرهنگ معارف انگلیسی-فارسی
پدیدآور : خداپرستی، فرج‌الله ، ۱۳۲۳
تاریخ نشر : ۱۳۸۵
ناشر : فرهنگ معاصر
شماره راهنما :‭BP۵/۵‬‭ /‭خ۴ف۴ ۱۳۸۵‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
13.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فرهنگ معاصر فارسی اعلام: نامهای تاریخی، جغرافیایی، مشاهیر،...
پدیدآور : ح‍ک‍م‍ی‌
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۸۹.‮‬
ناشر : فرهنگ معاصر
شماره راهنما :‏‫‬‮‭AE۳۶‏‫‬‭/ص۴ف۴ ۱۳۸۸
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
14.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : ادبیات در جهان اسلام
پدیدآور : پ‍لا
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۳.‮‬
ناشر : بصیرت
شماره راهنما :‭BP۲۳۲/۸۳‬‭/پ۸‮الف‬۴ ۱۳۹۳‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
15.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : شهر در جهان اسلام
پدیدآور : گ‍راب‍ار
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۰.‬
ناشر : بصیرت
شماره راهنما :‭NA۳۸۰‬‭/گ۴ش۹ ۱۳۹۰‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
16.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : دایرة‌المعارف جهان نوین اسلام
تاریخ نشر : ‏‫‏۱۳۸۸
ناشر : نشر کتاب مرجع
شماره راهنما :‭BP۵/۵‬‭/د۲ ۱۳۸۸‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
17.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : ‏‫فرهنگ لغات فارسی - عبری حییم‬
پدیدآور : ح‍ی‍ی‍م‌
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۳.‬
ناشر : انتشارات نائیری
شماره راهنما :‭PJ۴۸۲۵‬‭/ح۹ف۴ ۱۳۹۳‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
18.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فرهنگ معارف فارسی - انگلیسی
پدیدآور : خداپرستی، فرج‌الله ، ۱۳۳۴-
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۸۵.‬
ناشر : ‏‫فرهنگ معاصر‬
شماره راهنما :‏‫‬‭BP۵/۲‏‫‬‭/خ۴ف۴ ۱۳۸۵
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
19.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍زاره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ در ی‍ک‌ ج‍ل‍د
پدیدآور : س‍ام‍ع‍ی‌
تاریخ نشر : ‏‫‏۱۳۸۱.‭‬‭‬‬
ناشر : ‏‫ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر‬
شماره راهنما :‏‫PE۱۶۴۵‭‬ ‭/ف۲‏‫‭ح۷ ۱۳۸۱‬‬‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
20.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : فرهنگ معاصر فرانسه- فارسی
پدیدآور : پ‍ارس‍ای‍ار
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۳‬.‬
ناشر : فرهنگ معاصر
شماره راهنما :‏‫PC۲۶۴۵‭‬ ‭/ف۲‏‫‭پ۲ ۱۳۹۳
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو